Samenstelling bestuur

Op 31 oktober 2013 is de Stichting Nederlands Kampioenschap Ambtenarenvoetbal opgericht.  In de oprichtingsakte is de doelstelling als volgt geformuleerd: het (twee)jaarlijks toewijzen en het doen organiseren van het Nederlands Kampioenschap Ambtenaren voetbaltoernooi (NK Ambtenarenvoetbal) in en door een Nederlandse gemeente, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel te onder meer te bereiken door de ondersteuning van de gemeenten bij de organisatie van bedoelde toernooien, door het geven van advies en de bewaking van de kwaliteit van de te organiseren toernooien.

De Stichting kent twee organen:
•  het bestuur
•  het elftalleideroverleg.

Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                  Het bestuur wordt anno 2019/2020 gevormd door: Arie Lingen (voorzitter), Chris Wijngaard (secretaris en penningmeester) en Jimmy Baas (algemeen bestuurslid, public relations).

Elftalleideroverleg                                                                                                                                                                                                                                                        Het elftalleideroverleg is de jaarlijkse vergadering van elftalleiders van de aan het NK Ambtenarenvoetbaltoernooi deelnemende teams en is dus wisselend van samenstelling. De elftalleidervergadering vindt tenminste 1 x per jaar plaats op de eerste toernooidag.